Köpeförfarandet

Köpeförfarandet


1 Ni lägger ett skriftligt bud, ”Proposta d’Acquisto”.

I samband med detta överlämnar ni en handpeng på € 5.000, vilken ni får tillbaka till fullo om säljaren förkastar ert bud.
Handpengen är oftast en check som erlägges till mäklaren.
Accepterar säljaren ert bud blir handpengen överlämnad till säljaren.
Accepterar säljaren inte ert bud, återgår handpengen till köparen.
I Proposta d’Aquisto avhandlas eventuella förbehåll för t ex finansiering, samt datum för preliminärt kontrakt samt slutgiltigt köpekontrakt.

2 Ett preliminärt kontrakt, “Compromesso”, upprättas med säljaren.

Ni erlägger ca 10% av köpesumman, dock minimum € 25 000, som en första betalning. När “compromesso” är undertecknad är bägge parter juridiskt bundna att fullfölja köpet. Mäklaren registrerar compromesson hos myndigheten. Fullföljer säljaren inte köpet måste han betala dubbla compromesso-summan till köparen. Fullföljer köparen inte köpet har han förlorat compromesso-summan.

3 Köpekontrakt “Rogito” eller “atto notarile”.

Detta slutgiltiga köpekontrakt upprättas av notarien. Samtliga säljare och köpare måste inte närvara vid undertecknandet, som sker på notariens kontor, utan man kan ge en fullmakt. Notarien måste enligt lag läsa upp hela kontraktet för parterna före undertecknandet. Om någon part inte förstår talienska måste översättning ske till engelska, alternativt ger köparen fullmakt till en person som förstår italienska. Två vittnen närvarar också.

4 Skatter och avgifter

Via notarien erlägger köparen en engångskatt på 10% av fastighetens taxeringsvärde.
Är köparen “residente” reduceras denna skatt till 3% av fastighetens taxeringsvärde.
Tillkommer även diverse stämpelskatter och registreringsavgifter.

5 Arvode för notarien erlägges, ca € 1.500-3.500 + 21% IVA (mervärdesskatt).

Mäklaravgift på husets totala försäljningspris, 3% + 21% IVA (MERVÄRDESSKATT),
erlägges till mäklaren vid undertecknandet av compromesso (punkt 2 ovan).